Informes

Consulta tota la informació extra sobre les dades econòmiques del teu ajuntament

Costes de servicio (inventario)

Costes de servicio (inventario)

Cost efectiu dels serveis

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Article 116 ter. 1. Totes les Entitats Locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si escau, dels...