Informes

Consulta tota la informació extra sobre les dades econòmiques del teu ajuntament

Presupuesto 2015

Presupuesto 2015

Pressupostos

Els pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució, així com sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per la Generalitat. Aquesta informació serà actualitzada, almenys, trimestralment i es desagregarà per seccions, capítols i programes....

Resumen Ingresos/Gastos

Desglose de Ingresos

Desglose de Gastos